Ma 2023. február 5. vasárnap, Ágota napja van. - Holnap Dóra napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2020 a projekt résztvevői


 

 

Baranyai Krisztina angol-matematika szakos tanárnő, aki rendelkezik fejlesztő és differenciáló pedagógiai szakvizsgával. Pedagógiai munkája fontos elemének tartja a tehetséges tanulók fejlesztését és a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását heterogén csoportokban. Meggyőződése, hogy az új tanítási módszerekkel könnyedén megoldható az eltérő képességű, különböző szociális vagy kulturális hátterű diákok differenciált oktatása. Intézményünk rövid és hosszútávú céljai között is szerepel a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és az új innovatív tanítási módszerek fejlesztése, kidolgozása. A tanárnő véleménye szerint az Erasmus+ program egyértelműen olyan tudást nyújtana neki, amely alkalmas arra, hogy árnyaltabb képet kapjon mind a tehetséges tanulók, mind a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztéséről és segítéséről, úgy, hogy új módszertani képzésben részesül.

Tudatában van annak, hogy iskolánk tehetséggondozó műhely, amely azt jelent, hogy intézményünkbe sok tehetséges gyermek jelentkezik. Ahhoz, hogy ezek a gyerekek ne ’elveszett’ tehetségek legyenek, nagyon fontos fenntartanunk azt a flow-érzést, amely a tanulási folyamatban jelentkezik a tehetséges tanulóknál Csíkszentmihályi Mihály szerint. A tanárnő abban hisz, hogy új tanítási módszerekkel ez az érzés mélyíthető, illetve erősíthető.

Ezen felül a jobb diagnosztikai méréseknek köszönhetően egyre több sajátos nevelési igényű tanuló tanul intézményünkben, akiknek szeretnénk biztosítani, hogy ők is elérhessék az iskolánk által megfogalmazott célokat és megkapják a továbbtanuláshoz szükséges tudást, sőt, még egy nyelvvizsgát is. A tanárnő munkájának fontos részét adja ez is.

Végezetül elmondható, hogy az Erasmus+ segítségével megismerhető módszer és annak későbbi használata egyértelműen megfelel intézményünk céljainak, mivel fejleszti a tanár számos kulcskompetenciáját és egyben hasznos eszközzel látja el a mostanában olyan sokszínű tanulói csoportok differenciált oktatásához, amely a hatékony tanulási-tanítási folyamat kialakításának kulcsa lehet.

 

 

 

 

 

Cseh Zsuzsanna iskolatitkár. Zsuzsanna 5 éve dolgozik intézményünkben. Ezt megelőzően 12 éven keresztül a Magyar Telekomnál dolgozott ügyfélkapcsolati ügyintézőként és üzletkötőként. Tanulmányait a Nyíregyházi Főiskola Közgazdász szakán végezte. Mindig is fontosnak tartotta tudásának fejlesztését, most először nyílna lehetősége arra, hogy külföldi tanulmányút keretében fejlessze nyelvtudását. Munkájához szervesen hozzátartozik - az információk gyors és pontos továbbításához és feldolgozásához- ,az IKT eszközök használata.

Ebben a pályázatban a LanguageDevelopmentforTeachers of OtherSubjects tanfolyamot választotta. Angol nyelvtudását az egyre gyakrabban előforduló külföldi tanulmányutak szervezésének segítése érdekében szeretné fejleszteni. A könnyebb kapcsolattartást, gördülékenyebb ügyintézést, gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést tenne lehetővé a magasabb színvonalú nyelvtudás. A folyamatosan fejlődő és változó informatikai rendszerek minél könnyebb és gyorsabb elsajátításához is elengedhetetlen a minél pontosabb és magasabb szintű angol nyelvtudás.

Zsuzsanna már regisztrált az eTwinning felületén is és folyamatosan tanulmányozza az ott található projekteket, melyek a kurzus elvégzése után az iskolájában megvalósíthatóaklesznek.

Reményei szerint az általa kiválasztott tanfolyamon olyan szintű nyelvtudás birtokába jut, hogy meg tudjon felelni az elvárásoknak, és hatékonyabban tudja segíteni az iskola munkáját. A tanfolyam illeszkedik gimnázium közép-és hosszútávú céljaihoz, a tanulást segítő környezet megteremtéséhez.

A tanfolyam keretein belül lehetősége lesz arra, hogy felfrissítse nyelvtudását. Kapcsolatot teremthet más országokban élő kollégákkal, tapasztalatot cserélhet velük. 

Az idegen nyelvet tanító tanárokkal konzultálva arra a következtetésre jutott, hogy ez a tanfolyam kiválóan elősegíthetné céljait, és szívesen megismerné a várost is.

 

 

 

 

 

Cserháti Tamás történelem – földrajz szakos tanár, aki 2014 óta tanít iskolánkban, gyerekkori álmát valósítva meg ezzel. Energikus személyiség, akit motivál az, ha másokat motiválhat. A tanítás mellett a pedagógiai munkának a nevelésre irányuló részét is prioritásként kezeli. Óráin törekszik a szakmaiság követelményeinek betartása mellett a jó hangulat, a humorés a kellemes atmoszféra megteremtésével megkedveltetni a tantárgyait a diákokkal, ezáltal javítani a teljesítményüket. Tanítási órákon kívül az iskolai programok lelkes résztvevője. Intézményünk pályázatos fejlesztési programjai közül a VEKOP 7.3.3. pályázatban vett eddig részt. 2021 óta iskolánk partnerének, a Pénziránytű Alapítványnak iskolai koordinátora. Az elmúlt években elsősorban a pénzügyi tudatosságra nevelés témáját és módszereit, valamint az IKT eszközök oktatási-nevelési alkalmazását feldolgozó továbbképzéseket teljesített.Kollégáival fenntartott kapcsolataira intézményen belül és kívül is a partneri viszony, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés jellemző. A most lezáruló 2021/2022-es tanévben iskolai, vagyis belső szinten, továbbá a szolnoki POK szervezésében helyi szinten is tartott online tudásmegosztó előadásokat. Írországi tartózkodása során a projektmódszer iskolai alkalmazásának új, modern lehetőségeivel fog majd megismerkedni a dublini Twin English Centre szervezésében. A megszerzett ismereteket és képességeket az iskola tanulói projektjeinek támogatásában kívánja majd alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danóczi Linda Katalin testnevelés szakos kolléganő 12. éve tanít intézményünkben. Fiatal, dinamikus kolléga, aki aktív tagja mind a testnevelés munkaközösségnek, mind a teljes tantestületnek. Az iskolát érintő programok szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállal.

Saját tantárgyán keresztül szeretné rávezetni a diákokat az élethosszig tartó tanulásra, mert szerinte csak a folyamatos önképzés és az ismeretanyag bővítése mellett lehet ma valaki korszerű és modern pedagógus.

A mindig újabb és újabb kihívások fejlesztik a személyes kompetenciákat. Az idegennyelvi képzések remekül alkalmasak mind az önfejlesztésre, mind a kollégák látókörének bővítésére. A külföldi nyelvtanulási program nem csak amiatt lehet nagyon gyümölcsöző, mert megismerheti a tantárgya szaknyelvét, hanem mert a külföldön szerzett ismeretekkel itthon bővítheti az iskola oktatási skáláját. Később pedig a tudásmegosztás akár külföldi kollégákkal és intézményekkel is megvalósulhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Bárdos Dóra15 éve dolgozik a gimnáziumban magyar-történelem szakos tanárként: ez alatt az idő alatt a tízévesektől az érettségire készülő majdnem-felnőttekig sokféle korosztállyal és számos képzési formával találkozott.Célja mindvégig a folyamatos szakmailag fejlődés volt, s továbbra is modern, innovatív pedagógusként szeretné segíteni tanítványait egy folyamatosan változó világban. Tanári munkájában fontosnak tartja a kreativitást, a megújulás képességét, a kíváncsiságot, a vállalkozókészséget és a többnyelvűséget.

Magyar-történelem szakos tanárként eddig is igyekezett tárgyait európai dimenzióban gondolkodva tanítani: az órákra történő felkészülés során szívesen használ, az órákon pedig szívesen mutat be a tanulóknak idegen nyelvű, elsősorban angol anyagokat (szövegeket, filmeket, teszteket, könyveket, segédleteket, feladatokat). Mindig alapvetőnek tartotta, hogy óráin olyan nézőpontok is megjelenjenek, amelyek elősegítik az interkulturális érzékenység fejlődését, a kultúrák közötti párbeszéd megvalósulását. Munkájához már eddig is készített digitális tartalmakat és oktatási segédanyagokat: ezeket a jövőben nemcsak hazai, hanem akár európai kollégáival is megosztaná.

A külföldi képzéstől azt reméli, megismerve a más országokból jött kollégák ötleteit, bővíteni tudja majd módszertani repertoárját, illetve másokkal is megismerteti iskolája jó gyakorlatait. Szeretne új, digitális és drámapedagógiai eljárásokat megismerni, amelyekkel tanulóközpontúbbá, innovatívabbá, személyre és az új (Z, Alfa-) generációkra szabottabbá formálhatja órái metodikáját. Hazatérve szeretné intézménye nemzetköziesítését minél jobban elősegíteni, például diákcsereprogramok soránangol nyelvű órák, vagy továbbképzéseken (részben) idegen nyelvű előadások tartásával.Egyben szeretné továbbfejleszteni angol nyelvi és kommunikációs képességeit is.

A humán munkaközösség vezetőjeként szeretné a tanfolyamon elsajátított jó gyakorlatokkal a belső tudásmegosztás és a disszemináció során kollégáit és a régió iskoláinak tanárait is megismertetni.

A sikeres, 2019-es Erasmus-tanfolyama után tudatosan választott ismét CLIL-módszert oktató, de a korábbi, oxforditól tematikájában teljesen eltérő kurzust: úgy véli, ezt a módszert nagy sikerrel tudja majd alkalmazni tantárgyai oktatása során, s ezzel még jobban hozzájárulhat intézménye kapacitásépítéséhez, az itt folyó minőségfejlesztő, kooperatív munkához.

 

 

Gaganetz Péter intézményünk történelem-magyar szakos tanára. Főként történelemet tanít, de oktatott már magyart, etikát, tánc ás drámát illetve technika és életvitelt. Több civil egyesület tagja és támogatója, a Rákóczi Szövetség helyi Ifjúsági Szervezetét vezeti. Fontosnak tartj a határontúli kapcsolatokat, rendszeresen utazik a Kárpát-medencén belül, kiépített szakmai kapcsolata van felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki kollégákkal, diákcsoportokat is többször vitt ezekre  a területekre.

Ezt szeretné bővíteni európai szintre, és nemcsak kárpát-medencei tanárokkal találkozni, továbbá szeretné fejleszteni angol nyelvtudását. Aziskola célja a nemzetköziesítés, ezért szeretne új kapcsolatokat szerezni, hogy több intézményt is be tudjunk vonni valamilyen oktatási-nevelési együttműködésbe. Szeretne olyan használható nyelvtudást szerezni, amellyel nemcsak kapcsolatot tud teremteni külföldi iskolákkal, hanem angol nyelven órát, előadást vagy idegenvezetésttartani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulyás Zoltán iskolánk jelenlegi intézményvezetője, történelem – magyar szakos tanára. Vezetői kinevezéséig történelemtanárként 

számos országos versenyeredményt ért el tanítványaival, az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként pedig középiskolai módszertani segédanyag szerkesztője, feladatfejlesztővolt a HEFOP-programban. A történelem tantárgyi bizottság tagja lehetett éveken keresztül, részt vett az érettségi követelmények és a kerettantervek vizsgálatában. Folyamatosan tovább képezte magát, korán felismert az IKT-eszközök hatékonyságát, ezért is szerezte meg az ECDL bizonyítványt. 2011-ben lett a gimnázium igazgatója, attól kezdve a szervezeti szintű projektjeinek kezdeményezője, koordinátora, segítője lett, különösen így van ez a külföldi kapcsolatok esetében, hiszen látja az azokban lévő lehetőségeket: a nyelvtanulás jelentőségét és hasznosságát, fontosnak tartja egymás kultúrájának, oktatási-nevelési gyakorlatának megismerését, hogy így nyitottabbak és toleránsabbak legyenek a diákok-tanárok egyaránt. Örömmel segítette a gimnázium 2019-es Erasmus + KA1-es pályázatát, amelynek eredményeként 15 kollégája vehetett részt egy-két hetes külföldi tanulmányutakon. Az ezeket követő belső tudásmegosztás során a tanári kar egésze bevonódott: több jó gyakorlat mellett megismerték a CLIL módszert, az innovatív pedagógiai-módszertani eszközöket, a hazaitól különböző kultúrákat ismerhettek meg, ezáltal a közösség toleranciája és a kooperatívkészsége erősödött. Újabb szervezeti szintű innovációt,a kéttannyelvű képzés megalapozását reméli a 2020-as KA1-es projekttől, amelyben már 20 pedagógus vesz részt.

Fejlesztő munkája, belgiumi oktatási környezetben szerzett tapasztalatai nyilvánvalóvá tették a számára, hogy eredményesebb az oktató-nevelő munkája, ha valamelyik idegen nyelvet közvetlenül is megjeleníti az óráin. Nemcsak azért esett a németre a választása, mert ezt a nyelvet tanulta, hanem a magyar történelem hagyományai, az osztrák és német történelemmel kialakult szoros kötelékek is ezt kérik (például jelentős német nyelvű forrásanyag van a birtokunkban). A kiválasztott bécsi nyelvtanfolyamon nyelvi készségének fejlődését szeretné elérni, hogy képessé váljon a német nyelvűszaktárgyi, pedagógiai szakirodalom tanulmányozására, az iskola nemzetközi együttműködéseiben, nemzetközi konferenciákon, a később megvalósuló oktatási projektekben való részvételre. Kurzusának metodikája (a kultúra beemelése a megismerési folyamatokba) nagy lehetőség számára ahhoz, hogy tanóráin a diákok érdeklődését fenntartsa, megfelelő tanulási környezetet biztosítson, illetve nagyobb figyelmet szenteljen a diákokban végbemenő folyamatokra. Reményei szerint az általa kiválasztott tanulmányok során olyan ismereteket, módszereket sajátít el, amelyekkel tanítványainak képességei jobban fejleszthetőek és jobb eredmények elérésére lesznek képesek.

 

 

Gulyásné Jónás Anikó iskolánk magyar-francia szakos tanára. Mindig arra törekszik, hogy ne csak egy idegen nyelvet tanítson meg a diákjainak, de civilizációs, földrajzi, történelmi, zenei vagy akár gasztronómiai ismereteken és élményeken keresztül adja át azt a rajongást és lelkesedést, amellyel ő a francia nyelvet szereti és oktatja, egyúttal a jövőben is kamatoztatható tudást nyújtva tanítványainak. 

A pedagógus vállalkozó készségét mutatja, hogy eTwinning területi képviselő volt, illetve több sikeres diákcsereprogramot szervezett már Franciaországba és Belgiumba. A projektek anyagi támogatását pályázatok írása útján sikerült biztosítania, így olyan hátrányosabb helyzetű tanulók is eljuthattak a célnyelvi országokba, akiknek erre más módjuk nem lett volna. 

Ezeknek a programoknak a célja a nyelvtanulás és nyelvgyakorlás mellett az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a nyelvtanulás fontosságára és hasznosságára, gazdagítsa szociokulturális ismereteiket, hogy ezáltal is elfogadóbbá, nyitottabbá váljanak, interkulturális érzékenységük erősödjön. 

A tanárnő nem csupán szakmai, de baráti kapcsolatokat is ápol külföldi kollegákkal, folyamatossá téve ezzel az együttműködést a külföldi partnerekkel és hozzájárulva egymás oktatási-nevelési gyakorlatának megismeréséhez. 

2019-ben Nizzában egy nyelvi –módszertani megújulást nyújtó képzésen volt lehetősége részt venni, ahol sok jó gyakorlatot vett át, ill. osztott meg, hazatérve pedig belső tudásmegosztás során, valamint más iskolák tanárai számára rendezett előadás keretein belül a tanultakat átadta. 

Azt vallja, hogy a tanárnak is folyamatos tanulásra, rohamosan változó világunkban a megfelelő digitális ismeretek birtoklásán túl, azok frissítésére is szüksége van ahhoz, hogy a diákok motiváltságát fenn tudja tartani. Ezért is vett részt az iskola VEKOP-7.3.3-17 pályázatában is, ahol továbbképzések és önálló tananyagfejlesztői munka során lehetősége volt arra, hogy mindennapi pedagógiai gyakorlatában az IKT eszközöket hatékonyabban és szélesebb körűen építhesse be tanítási óráiba. 

Tapasztalva azt, hogy a fiatalok és szüleik értékrendszere és tanuláshoz fűződő viszonya időről-időre jelentősebben megváltozik, úgy véli, új megközelítésekre is szükség van az oktatásban. Motiváló módszerek alkalmazása mellett, elengedhetetlen a megfelelő tanulási környezet megteremtése, a tanulók érzelmi intelligenciájának, interperszonális készségeinek a fejlesztése, a tanár tudatos empatikus jelenléte, és kiegyensúlyozottsága is.  

Választott tanfolyama a fenti célokat szolgálja: diák és kommunikáció központú nyelvoktatás megvalósítása mellett egy az IKT eszközök hatékony alkalmazását bemutató modulból áll, lehetőséget teremt kulturális és nemzeti sokszínűséget biztosítva a további kapcsolatépítésre, együttműködést segítve elő más országokban dolgozó tanárokkal, iskolákkal. 

 

 

Halász Judit a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-német szakos tanári diplomát, majd 2006-ban közoktatásvezető és pedagógus szakvizsgát tett.

2014-ben próbaminősítő eljárás során mesterpedagógus besorolást nyert, ezután szakértőként vett részt minősítési eljárásokban.

Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik, beszédkészsége azonban frissítésre szorul.

Megszerezte az ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt és a Goethe-Intézet tanfolyama keretében a Multimediaführerschein D-t. Számos konferencián és továbbképzésen fejlesztette tovább digitális kompetenciáját, így pl. „E-LearningimDeutschunterricht: Unterrichtsmaterialienrecherchieren, erstellen und publizieren” tanfolyamon az IIK Institut- ban Düsseldorfban. Részt vett az intézmény VEKOP (Digitális környezet a köznevelésért) pályázatában. Az így megszerezett ismereteket kollégáinak továbbadja, a digitális eszközöket óráin rendszeresen használja.

Négy éven keresztül volt a német munkaközösség vezetője, ezért tapasztalattal rendelkezik helyi tantervek, tanítási programok, munkatervek készítésében is.

Hosszú éveken át szervezte a kistérségi német versenyt a környék végzős általános iskolásai számára.

A 2001/2002-es tanévben iskolánk Comenius iskolai együttműködési projektjének pályázatírója és koordinátora volt.

A 2011-ben és 2012-ben két cikluson át tesztelő tanárként működött közre az European Schoolnet által indított iTEC nemzetközi oktatási projektben, amelynek célja a jövő osztálytermének megtervezése volt.

Diákjaival részt vett cserediák programokban, több nemzetközi együttműködésben pl. Pasch- Odyssee, eTwinning.

Az iskola 2019-es és 2020-as Erasmus+ projektjeiben a pályázatíró team tagjaként segítette Királyné Túri Andrea koordinátor munkáját. 

 

 

 

 

 

Hegedűsné Halász Eszterintézményünk biológia-kémia szakos tanára 18 éve. Számos szakmai és egyéb pedagógiai továbbképzésen vett részt az elmúlt évek során, hogy kompetenciáit fejlessze az adott területeken. Vallja, hogy fontos és elengedhetetlen az életen át történő tanulás a pedagógus pályán. Jó kommunikációs és kooperatív készséggel rendelkezik. Szívesen dolgozik másokkal adott probléma megoldásán és új innovációs ötleteken. 3 éve mentortanári szakvizsgát tett, hogy ezzel is lehetősége legyen segíteni a pályakezdő kollégákat és minél könnyebbé tegye számukra a tanításba történő bekapcsolódást. 

Fontosnak tartja, hogy a többnyelvűség, mint kulcskompetencia megfelelő szintű legyen nála. Megfelelő nyelvi tudással felvértezve úgy gondolja, nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy az intézményünkbe érkező cserediákokkal kapcsolatban erősítse a kultúrák közötti párbeszédet. Lehetőség szerint ő is bekapcsolódna a különböző nyelvű csereprogramokba, amelyek intézményünkben működnek. Az ott szerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat adaptálhatná a helyi lehetőségekhez. Fontosnak és elengedhetetlennek tartja, hogy az angol nyelven publikált új kutatási eredményeket, szakjához kapcsolódó irodalmat megismertesse diákjaival, ezzel is bővítve tudásukat és formálva világnézetüket. Céljai között szerepel az európai mobilitás és tapasztalatszerzés

lehetőségeit kiaknázva további tanfolyamok elvégzése, amelyeken újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszereket sajátíthat el. Megismerheti az IKT-eszközök maximális kihasználásának lehetőségeit az oktatásban, fejlesztve ezzel személyes és pedagógiai kompetenciáit.

2019-ben már lehetősége nyílt részt venni egy Erasmus+KA1 programban, melynek során nyelvi kompetenciáit fejleszthette. Az idei programmal célja a kompetenciái felfrissítése és a CLIL módszertanának megismerése, melyet majd reményei szerint alkalmazni is tud tanítása során.

Céljai és tervei összhangban vannak az intézményünk által megfogalmazott célkitűzésekkel.

 

 

 

  

Kemenczei Gáborbiológia-kémia szakos tanár 2018 óta tanít iskolánkban. Fontosnak tartja az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek széleskörű kihasználását az oktató-nevelő munkában. Célja nemcsak a tanulók motiválása, hanem a diákok digitális technológiára épülő készségeinek fejlesztése, amelyek megléte elengedhetetlen a munkaerőpiacon való érvényesüléshez hazai, európai és globális szinten egyaránt.

Szeretné fejleszteni módszertani repertoárját és megismerni a legújabb oktatástechnológiai módszereket és alkalmazásokat. Nyelvtudását folyamatosan fejleszti és szinten tartja, így jó lehetőség lenne számára, hogy ezeket a tudáselemeket idegen nyelvi környezetben sajátíthatná el. 2019-ben ezért egy IKT módszertani kurzuson vett részt az Erasmus+ KA1 program keretében.

Idén egy CLIL továbbképzést választott. Célja, hogy megismerje, hogyan lehet szaktárgyait hatékonyan angol nyelven tanítani, kíváncsi az Egyesült Királyságban alkalmazott módszertanra a természettudományok tanításában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Királyné Túri Andrea intézményünk angol szakos pedagógusa, az Erasmus+ KA1 projekt egyik koordinátora több, mint 25 éve dolgozik intézményünkben és 7 évig munkaközösség-vezetőként is segítette az oktató-nevelő munkát. Több nemzetközi platform tagja, ahol más országok angol tanárai által használt praktikákat és új módszereket tesznek nyilvánossá a csoporttagok, és azonnali visszajelzést adnak a tapasztalataikról. A Covid időszak előtt a belga-magyar diákprogram társkoordinátora volt, valamint az olasz-magyar diákcsereprogram megalapítója is, közel 10 éve rendszeres főszervezője az angliai tanulmányutaknak. Bízik benne, hogy ezek a nemzetköziesítés alappilléreit alkotó programok újra megrendezésre kerülhetnek a közeljövőben.A nemzetközi együttműködés és a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, terjesztése, fenntartása elsődleges célja pedagógiai munkásságának. Pedagógusként és magánemberként is elhivatottan követi a legújabb digitális irányvonalakat, és igyekszik a frissen megszerzett ismereteit egyrészről pedagógus kollégáinak átadni akár egy workshop keretén belül is, ahogy tette már ezt többször, másrészről a tanóráiban is integrálja ezeket az új módszertani fogásokat, amelyekkel nagymértékben tudja motiválni például a Z vagy az Alfa generációt.

Nagyon fontosnak tartja a tanulóközpontú minőségi oktatás kialakítását, ahol a szakértelem és a tapasztalatok pedagógusok közötti cseréjének, valamint a digitális magabiztosságnak kiemelkedő szerepe van. Ezek a célok szintén megtalálhatóak az intézmény Európai Fejlesztési Tervei között. Mindig élen jár az innovatív projektek, tanítási-tanulási módszerek elsajátításában és terjesztésében, ezért szerezte meg a mentortanári diplomát és szaktanácsadóként is a segítés, tudásmegosztás elkötelezettje. Hosszú távon gondolkozik az Erasmus+ projektben, „jobshadowing” keretein belül is szeretne egy nemzetköziesített, több partneriskolára kiterjedő együttműködési hálózatot kialakítani.

Az Erasmus KA 1-es rövidtávú projektjei helyett a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium  management-je (Gulyás Zoltán, Dr. Bárdos Dóra,  Völgyesi Dóra és Királyné Túri Andrea) már elkezdték az 5 évre szóló akkreditációs pályázat megírását, melyben számos diák és tanári mobilitás is szerepel. Ezzel az új pályázati formával hosszabb időre biztosítani tudják az intézmény nemzetköziesítését, valamint új oktatási és tanulási módszertani fogásokat is megismerhetnek, mind a diákok, mind az intézmény tanárai, amely mindenféleképpen nagyban hozzá fog járulni a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban folyó minőségi oktató-nevelő munkához.

 

 

Kovács Zoltán informatika szakos kolléga 6 éve tanít a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. Dinamikus lelkes pedagógus, aki szívesen vesz részt új dolgokban. Osztályfőnökként is széppé és tartalmassá teszi diákjai iskolai éveit. 

Tantárgya révén célja az informatika világának megismertetése, a  közép- és emeltszintű érettségire való felkészítés. Vizsgázói szép eredménnyel szerepelnek a megmérettetéseken. Alsós évfolyamokon nagy sikereket arat a robotika, LEGO WRO és LEGO WRO versenyekre való készülés.

Az Erasmus programban való részvétel egyik fontos oka, hogy szeretné minél magasabb szinten átadni a tudást, így az új technológiák megismerésének elengedhetetlen feltétele az angol nyelv magasszintű ismerete, a szaknyelv megfelelő használata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petróné Elek Zsuzsa 2020 óta tanít iskolánkban. Tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem német nyelv és irodalom szakán végezte, diplomáját 2002-ben szerezte. 2002 óta tagja a Magyarországi Némettanárok Egyesületének.

A nyelvtanítás során célja nemcsak a német nyelvvel kapcsolatos tudásanyag közvetítése, hanem fontos emberi és kulturális értékek átadása, melyben fontos hangsúlyt kap a modern pedagógiai módszerek alkalmazása. Mindennapi munkája során a nyelvi tanórák színesítésének céljából gyakran alkalmazzaaz IKT-eszközök által kínált lehetőségeket. Meggyőződése, hogy a tanulók ezekkel az új módszerekkel az idegennyelv–tanulásban  motiváltabbá tehetők, s erősíthető a németet mint második idegen nyelvet tanuló diákok elkötelezettsége is. A tanítás során használt appok, programok és online felületek a diákokat segítik az önálló tanulási stratégiák kialakításában, továbbá bőséges lehetőséget nyújtanak autentikus szövegek feldolgozására, a németnyelvű országokkal kapcsolatos kulturális értékek megismerésére, de interkulturális ismeretek bővítésére is.

 

A pályázófontosnak tartja az élethosszig tartó tanulást, a folyamatos önképzést. Pályázati célja rövidtávon elsősorban a módszertani és nyelvi kompetencia fejlesztése, praktikus és kreatív tanítási technikák elsajátítása, középtávon  a tudás megosztása és a kooperatív tananyagfejlesztés, hosszú távon pedig mindezekkel hozzájárulni az intézmény kapacitásépítéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spolmin Roberta, testnevelés szakos kolléganő negyedik éve tanít intézményünkben. Két éve osztályfőnök, így nem csak a testnevelés, de az osztályfőnöki munkaközösségnek is aktív tagja. Fiatalos, ambiciózus, munkájában nagy szerepet játszik a kreativitás és az új ötletek megvalósítása.

Pedagógiai munkájában nagy hangsúlyt kap a pozitív motivációs és tanulási légkör megteremtése, valamint az őszinte és nyitott kommunikáció kialakítása. 

A testnevelés tanítása során a tanulók mozgásműveltségének szélesítése mellett elsődleges célkitűzésének tartja a testmozgás megszerettetését, és az élethosszig tartó tanulás jelentőségének közvetítését. Rendszeresen vesz részt különböző továbbképzéseken, melyek segítségével szélesíti és folyamatosan frissíti módszertani és pedagógiai eszköztárát. Úgy véli, mindez különösen nagy jelentőséggel bír a fiatalabb generációk hatékony megszólítása, érdeklődésének felkeltése és fenntartása szempontjából. Az így elsajátított ismereteit beépíti a meglévő eszköztárába, és rendszeresen alkalmazza tanóráin. 

A külföldi tanulmányutakat több szempontból is a továbbképzések új dimenziójának tartja. Ugyanis a személyes kompetenciák fejlesztésén túl lehetőséget biztosítanak a 21. század során különösen nagy jelentőséggel bíró területeken való előre lépésre is: így az idegen nyelvi kompetenciák, a nemzetközi kapcsolatok szélesítése, illetve más országok kultúrájával, oktatási rendszerével való megismerkedés terén is. Az általános nyelvi képzés mellé azért választotta a CLIL for PE Teachers képzést, hogy az itt megszerzett szaknyelvi ismereteken túl megismerje azokat a módszereket, melyek segítségével hatékonyan be tudja vonni az idegennyelvet a testnevelés óráiba.

 

 

 

 

 

 

 

Szilvai Bettina angol és német szakos tanárnő 2021-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem. Fiatal munkatársként még kevés tapasztalattal rendelkezik, ugyanakkor minden olyan lehetőséggel él, mely hozzájárul szakmai és módszertani tudásának kiteljesedéséhez. Fontosnak tarja az idegen nyelvek élmény alapú tanulását és tanítását, miután 2019-ben az EFOP-pályázat (EFOP-3.2.14-17-2017-00001)LÉNYEg(Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt) nyelvprogramjában vett részt. A program nyelvtudásfejlesztést, motivációnövelést, nyelvekhez való pozitív hozzáállást tűzött ki célul élményalapú, játékos oktatási módszerek segítségével.A külföldi továbbképzésén(Creativity in theclassroom) továbbitechnikákat és stratégiákat sajátít majd el, melyeket beépíthet a nyelvi alapkészségek tanításához, melyek ösztönzika tanuló kreatív gondolkodását valamint javítják tanulói motivációját és elkötelezettségét.Az idegen nyelvi környezetben megvalósuló tanfolyam a tanárnő nyelvi készségeinek fejlesztéséhez, szinten tartásához, s interkulturális tudatosságához is hozzájárul, mellyel hitelességét erősíti.Az angliai továbbképzés mellett további tréningeken szeretne résztvenni a közeljövőben, elsősorban SNI gyerekek oktatásához szükséges módszertanának elsajátítását tűzte ki célul, mivel e téren még hiányosnak érzi tudását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vágó Sándor magyar-német szakos pedagógus húsz éve dolgozikgimnáziumunkban,eleinte jórészt német nyelvet tanított, ma már inkább magyar nyelvet és irodalmat, időnként etikát és drámát. Több szakmai munkaközösségnek is tagja az iskolában, így az idegen nyelvi-, az osztályfőnöki- és a humánmunkaközösségnek is. Számos feladatot vállal a kötelező tanítási órákon kívül is. Minden évben megrendezi a gimnáziumi vers- vagy prózamondó versenyt, arra számos diákot készít fel. Segíti a gimnázium által külsősöknek rendezett versenyeket. Ezenkívül különböző városi és országos versenyeken indít diákokat, és ér el komoly eredményeket velük.Iskolai ünnepségeket vagy megemlékezés rendez, emellett pedig iskolai kulturális bemutatóra készít osztályokat, velük színdarabokat ír és rendez. Tart felvételi előkészítőt nyolcadikosoknak. Osztályainak megzenésített vers koncerteket és színházlátogatásokat, író-olvasó találkozókat szervez.  Ösztönzitehetséges tanulóit önálló művészeti produkció (szavalás, írás, színészet) teremtésére, bemutatására. Mindezt délutáni, önkéntes munkával, mely során a személyes és csoportos megbeszélés, azaz a szóbeli ösztönzés a legfőbb eszköze. Kiemelkedően tudja fejleszteni tehetséges diákjait. Bécsi, országismereti tanfolyamra (Wien erleben: eineReisedurchdieKultur und GeschichteÖsterreichs) pályázott, mely során nemcsak megismerkedik az osztrák főváros jellegzetes kulturális értékeivel, hogy az itt szerzett plusz tudásával a magyar és német óráit tegye értékesebbé, hanem a nemzetközi együttműködés terén is tapasztalatokat fog szerezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargáné Tulik Hilda, iskolánk angol szakos tanára a Szegedi Tudományegyetemen szerzett angol nyelv és irodalom szakos diplomát. Vizsgára felkészítő és vizsgáztató tanárként jól tudja, hogy a diákok legújabb generációjának már más a kapcsolata az idegen nyelvekkel, ezért a nyelvtanításban tudatos és folytonos szemléletváltást tart szükségesnek. A tanulók motiválása mellett fontosnak tartja, hogy segítse őket a sokféle nyelvi hatás közötti eligazodásban és kialakítsa bennük az igényes nyelvhasználat iránti elkötelezettséget. 

Hisz az egész életen át tartó tanulás megújító erejében, ezért rendszeresen vesz résztpedagógiai és módszertani továbbképzéseken, amelyek elősegítik szakmai fejlődését és hozzájárulnak személyes kompetenciáinak erősítéséhez. Ennek érdekében az elmúlt években sikeres szakvizsgát tett mentorpedagógus szakiránnyal, vizsgáztató képesítést szerzett az ELTE Origó Nyelvi Centrum szervezésében, és részt vett intézményünk VEKOP-7.3.3-17-es pályázatában, amelyben az IKT-s eszközök és alkalmazások tanórai integrálását gyakorolta.Kiemelt jelentőségű az a módszertani továbbképzés, amelyet 2019 nyarán az Egyesült Királyságban végzett az Erasmus + mobilitási programban. 

Az előző pályázat eredményeitől inspirálva indul most újból. Választott tanfolyamaa modern angol nyelv és kultúra közötti kapcsolatra épülő stratégiák tanórai felhasználásáról szól. Reményei szerint ezáltal hatékonyabban tudja majd segíteni tanítványait a tanult nyelv kulturális hátterében való eligazodásban, és a kultúrák közötti párbeszéd fontosságának felismerésében. Ez összhangban van intézményünk Európai fejlesztési tervével, melynek célja, hogy diákjaink rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, amelyek segítségével alkalmazkodni tudnak a modern világ változásaihoz itthon és külföldön.

 

 

 

 

 

 

 

 

Volter Etelka matematika-fizika szakos kolléganő, intézményvezető-helyettes pályájának kezdete óta folyamatosan képezi magát mind szakmai, mind módszertani téren. Nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek tanulására, angol, német és orosz nyelven is beszél. Nem véletlen, hogy hozzá tartoznak a nyelvi munkaközösségek, ő a felelőse a külföldi cserekapcsolatoknak.

Évtizedek óta szívesen vesz részt az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, ápolásában. A német, belga és olasz cserekapcsolatokban szívesen tartott közös foglalkozásokat a magyar és a külföldi diákoknak. Jó kapcsolatokat épített ki a külföldi kollegákkal, ezzel is hozzájárulva egymás kultúrájának, oktatási-nevelési gyakorlatának megismeréséhez.

Évek óta szervezi, hogy az AIESEC által biztosított nyelvi önkéntesek segítsék diákjainkat a nyelvi fejlődésben. Módszertani újítását sikerrel mutatta be a 2nd ScientixConference résztvevőjeként 2014-ben Brüsszelben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Völgyesi Dóra angol-történelem szakos kolléganő tizenharmadik éve tanít az intézményben és mindig is fontosnak tartotta a saját szakmai fejlődését és módszertani megújulását. Ennek érdekében több továbbképzésen is részt vett az elmúlt években, amelynek köszönhetően sikeres pedagógus szakvizsgát tett mentortanár szakiránnyal, majd egy olyan továbbképzésen vett részt, amely során a mentortanári képzettségét angol nyelven mélyített el. A mindennapi pedagógiai munkája során az IKT-s eszközök használatának erősítését és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciáinak hatékonyabb fejlesztését célozza meg.

Az idegen nyelvek oktatása újabb és újabb módszerek használatát igényli a hatékonyság érdekében, az általa választott kurzuson elsajátított tudása nagyban hozzájárul majd az interkulturális tudatosság és kommunikáció fejlesztéséhez, ezáltal a tanfolyam céljai az intézmény közép- és hosszú távú céljaihoz is idomulhatnak, hiszen az iskola célja a nemzetköziesítés, a minőség szintjének növelése, az inspiráció úgy, hogy külföldi iskolákat is bevonjunk egy-egy projektbe. Illetve az eddig külföldi cserekapcsolatok szervezésében, koordinálásában való részvétele is egy új szintre emelkedik, hiszen egy jobb rálátást kap az Erasmus+ program által a saját és intézménye lehetőségeire is.

A tanfolyam során tanult újszerű módszerek a 21. századi nyelvtanulás főbb jegyeit hordozzák, mely során Dóra megtanulja hogyan dolgozzon audiovizuális forrásokkal egy sokkal hatékonyabb szinten. Illetve az órákon kialakított,egyfajta saját szabályrendszert alkothatnak, melynek eredmények éppen a diákok instrukciókövetése, fejlődési szintjeik alakulnak, ezáltal az önreflexió gyakorlása és a diákok motiválására is új perspektívába kerül. A tanfolyamon szerzett innovatív módszereket pedig kollégáival is megosztja majd.

 

 


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Fax:

06-53/500 625

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat


Hány nap van hátra?
Tavaszi szünet:
2023.04.05 - 2023.04.11-ig
Még nap van hátra
Nyári szünet:
2023.06.17 - 2023.08.31-ig
Még nap van hátra
SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.048 másodperc alatt készült el. | Copyright 2023 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 21038862 | Ebben a hónapban: 47329 | Ma: 2213 | jelenleg: 1 | Statisztika |